Privacy verklaring

Algemeen

De gemeente Beek vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te verwerken. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Beek omgaat met uw persoonsgegevens. Ook leest u welke rechten u heeft op het gebied van privacy en waar u terecht kunt met eventuele vragen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeente Beek verwerkt om diverse redenen persoonsgegevens van haar inwoners. Bijvoorbeeld omdat het wettelijk verplicht is om als gemeente bij te houden wie er in de gemeente woont of bijvoorbeeld om onze gemeentelijke taak goed te kunnen uitoefenen. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid om met uw gegevens. We hebben technische en ook organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik.

Uw persoonsgegevens vragen en gebruiken wij alleen als dat nodig is (en niet langer) voor een vooraf vastgesteld doel en in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u als burger meer rechten gegeven en de gemeente heeft een  verantwoordingsplicht gekregen. Dit betekent dat de gemeente moet kunnen aantonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens aan de regels van de AVG voldoen.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Recht op inzage

U heeft het recht om aan de gemeente te vragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente en om deze gegevens in te zien.

Recht op informatie

U heeft het recht om aan de gemeente te vragen wat zij met uw gegevens doet.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, digitaal te ontvangen of om deze rechtstreeks aan een andere organisatie door te laten geven.

Recht op rectificatie en aanvulling

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen wanneer deze niet correct zijn. (Eventuele professionele meningen of conclusies hoeft de gemeente niet aan te passen; wel moeten wij uw mening aan uw dossier toevoegen als u daarom vraagt)

Recht op beperking van de verwerking

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens beperkt te verwerken. Dit gebeurt alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals wanneer gegevens mogelijk onjuist zijn, of wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en de burger de gegevens toch nog nodig heeft voor een ander doel.

Recht op vergetelheid

In een aantal gevallen kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als u vindt dat de gemeente uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt (wanneer er geen grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens). Elk verzoek hiertoe zal de gemeente zorgvuldig toetsen aan de wetgeving. Sommige gegevens mogen wij namelijk niet verwijderen, omdat de gemeente wettelijk verplicht is bepaalde gegevens te verwerken.

Recht om bezwaar te maken

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt bij direct marketing of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Let op: het is voor de gemeente niet altijd mogelijk gehoor te geven aan een recht als daar een wettelijke verplichting tegenover staat. De gemeente is bijvoorbeeld verplicht om bij te houden wie er in de gemeente woont. Dit wordt verwerkt in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP). Het is dus niet mogelijk om uw gegevens te laten verwijderen uit de BRP.

Wat doet de gemeente met uw gegevens?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, waar en hoe lang wij die persoonsgegevens opslaan en met welke partijen wij die (moeten) delen, hebben wij opgenomen in een overzicht: het zogenaamde verwerkingsregister.

Uw persoonsgegevens verstrekken we uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer of bij uitvoering van bepaalde zorgtaken. Indien andere organisaties uw persoonsgegevens nodig hebben om opdrachten van ons uit te voeren, sluiten we met hen overeenkomsten af om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor deze gegevens.

Meer informatie of wilt u gebruik maken van uw rechten?

U kunt uw verzoek om meer informatie, of voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, bij ons schriftelijk indienen (gemeente Beek, Postbus 20, 6190 AA Beek).

De gemeente Beek beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze ziet erop toe dat de gemeente vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit is een onafhankelijke functie en de FG staat ingeschreven in het register van de externe toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de AP treft u meer informatie aan over de Algemene Verordening Gegevensbescherming: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.